Σε ρόλο «λαγού» ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος με προτάσεις-βόμβα για ιδιωτικοποίηση των νοσοκομείων;

Πρότεινε ξεκάθαρα τη μετατροπή της νομικής μορφής των νοσοκομείων από Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού, κατάργηση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των νοσοκομειακών γιατρών, συγχωνεύεις νοσοκομείων, συμβάσεις με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και τη δυνατότητα σε ιδιώτες ελεύθερους επαγγελματίες γιατρούς να παρέχουν υπηρεσίες Υγείας εντός του ΕΣΥ.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος επικαλέστηκε για τις «ρηξικέλευθες αλλαγές», που βάζει στο τραπέζι, την «αποδοτικότητα» των νοσοκομείων του ΕΣΥ: «Σύμφωνα με δημοσιεύσεις κυμαίνεται από 50% έως 70% στα μικρά και μεσαία Νοσοκομεία και μόνο το 25%των Νοσοκομείων (μεγάλα Νοσοκομεία του κέντρου) έχουν υψηλότερη αποδοτικότητα. Κάτι που αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι σήμερα με βάση τα ευρήματα του Ευρωβαρόμετρου, το 75% των Ελλήνων πολιτών έχουν αρνητική άποψη για το Σύστημα Υγείας της χώρας (το χαμηλότερο ποσοστό στην ΕΕ), ενώ ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι κάτω του 30%».

Αναλυτικά, οι προτάσεις-βόμβα, όπως τις παρουσίασε, έχουν ως εξής:

Προτείνουμε τη μετατροπή της Νομικής Μορφής των Νοσοκομείων από «ΝΠΔΔ» σε «ΝΠΙΔ» Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως συμβαίνει στην συντριπτική πλειοψηφία των Νοσοκομείων της ΕΕ (Δημόσια ή Κοινωφελή Ιδρύματα).

Το σύνολο των Δημοσίων Νοσοκομείων θα πρέπει να υπάγονται απευθείας σε ένα νέο εξειδικευμένο Δημόσιο Οργανισμό, το «ΕΣΥ ΝΠΔΔ», ο οποίος θα αναλάβει την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία όλης της προσφοράς Δημοσίων Υπηρεσιών Υγείας στη χώρα, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας.

Το «ΕΣΥ ΝΠΔΔ» θα αποτελεί τον μητρικό φορέα και θα διαθέτει σύγχρονη οργάνωση και προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης (προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ).Τα εργασιακά δικαιώματα των ήδη υπηρετούντων εργαζομένων σ’ αυτά πρέπει να διασφαλισθούν, καθώς και η δωρεάν πρόσβαση όλων των πολιτών.

Επίσης προτείνουμε ειδική διαδικασία επιλογής των διοικήσεωντων Δημοσίων Νοσοκομείων, (με πιθανή ανάμειξη του ΑΣΕΠ), με τεχνοκρατικά κριτήρια και αδιάβλητο τρόπο, ώστε να αποκλεισθούν πολιτικές παρεμβάσεις.

Αλλαγές στα νοσοκομεία

Με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, της αποδοτικότητας και την εξοικονόμηση πόρων, όταν κρίνεται σκόπιμο προτείνεται:

-Αναδιάταξη μονάδων υγείας

-Συνδιοίκηση Νοσοκομείων.

-Συνένωση ομοειδών τμημάτων, μονάδων και εργαστηρίων εντός του ίδιου Νοσοκομείου.

-Συγχώνευση μικρών Νοσοκομείων που γειτνιάζουν.

-Μετατροπή μικρών μονάδων (Γενικών Νοσοκομείων -Κέντρων Υγείας), σε μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ή Βραχείας, Εξειδικευμένης Νοσηλείας ή Ειδικού Σκοπού Μονάδες, που θα είναι λειτουργικά συνδεδεμένες μέσω Νοσοκομείου Αναφοράς.

-Ίδρυση νέων Νοσοκομείων όταν είναι απολύτως απαραίτητο (πχ ίδρυση Νοσοκομείου Παίδων στην Β. Ελλάδα).

-Ορθολογική κατανομή προσωπικού και άλλων πόρων στη βάση λειτουργικών δεικτών.

-Λειτουργία επιλεγμένων Δημοσίων Νοσοκομείων ως εξειδικευμένων Κέντρων Αναφοράς σε ειδικά θέματα (πχ Καρδιοχειρουργικά, Μεταμοσχευτικά, Παιδοκαρδιολογικά Κέντρα κλπ)

-Λειτουργία Ειδικών Νοσοκομείων περίθαλψης χρονίως πασχόντων. Κέντρων αποκατάστασης. Κέντρων αντιμετώπισης ασθενών τελικού σταδίου, συνδεδεμένων με ομάδα Νοσοκομείων.

Το ιατρικό προσωπικό

Οι καθαρές και διαφανείς λύσεις που προτείνονται από τον ΠΙΣ θα έχουν την συμπαράσταση της συντριπτικής πλειοψηφίας των Νοσοκομειακών ιατρών, αφού θα μπορούν να βελτιώσουνμε νόμιμο τρόπο το εισόδημά τους, θα επιφέρουν βελτίωση της λειτουργίας και αύξηση των εσόδων των Νοσοκομείων, θα διασφαλίσουν συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα και θα μειώσουν την παραοικονομία.

Προτείνεται η υιοθέτηση του ετήσιου κλινικού προϋπολογισμού ανά τμήμα και της ευθύνης διαχείρισής του από τους Διευθυντές εκάστου τμήματος.

Επέκταση του θεσμού της ολοήμερης λειτουργίας των Δημοσίων Νοσοκομείων σε διαγνωστικές και επεμβατικές πράξεις και χειρουργεία.

-Θεσμοθέτηση του δικαιώματος του ασθενή να επιλέγει με διαφανή διαδικασία τον θεράποντα ιατρό του.

-Πρόσβαση και των ελεύθερων επαγγελματιών ιατρών στα δημόσια νοσοκομεία προκειμένου να μπορούν να νοσηλεύσουν ασθενείς που παρακολουθούν.

-Σύναψη συμβάσεων των Δημοσίων Νοσοκομείων με Ιδιωτικές Ασφαλιστικές Εταιρείες Ελλάδος και εξωτερικού.

-Παροχή ειδικών κινήτρων (οικονομικά, εξέλιξης κλπ) σε ιατρούς και νοσηλευτές για υπηρέτηση σε άγονες και απομακρυσμένες περιοχές.

-Παροχή στις δομές του ΕΣΥ της δυνατότητας να συνάπτουν ειδικές συμβάσεις με Ιδιώτες ιατρούς μετά από αυστηρή αξιολόγηση και με αμοιβές καθοριζόμενες από το κράτος, προκειμένου να καλύπτουν επιτακτικές ανάγκες εφόσον οι τοπικές συνθήκες το επιβάλλουν.

-Θεσμοθέτηση της δυνατότητας πρόσληψης για συγκεκριμένο χρονικό́ διάστημα και όταν οι περιστάσεις το επιβάλλουν, ιατρικού́ ή νοσηλευτικού προσωπικού́ εις «αναπλήρωσιν» (locum) ελλείποντος (ευρισκομένου εν αδεία, ασθενούντος, συνταξιοδοτηθέντος κλπ) προσωπικού́, μέχρι ολοκλήρωσης της διαδικασίας κανονικής πρόσληψης.

ΣΥΡΙΖΑ

Ο πρώην υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός αντέδρασε, λέγοντας ότι οι συγκεκριμένες προτάσεις του ΠΙΣ, αν ως σενάριο συζητούνται στα σοβαρά από την πολιτική ηγεσία, τότε αλλάζουν το πλαίσιο της αντιπαράθεσης.

«Για εμάς», ανέφερε, «η υπεράσπιση του ΕΣΥ είναι κομβικό ζήτημα και τέτοιες προτάσεις βάζουν βόμβα στον δημόσιο χαρακτήρα του και θα αποτραπούν να συμβούν από τους γιατρούς και τους εργαζόμενους στο σύστημα Υγείας».

ΕΙΝΑΠ

Την πλήρη αντίθεσή της στην εισήγηση του Πανελλήνιου Ιατρικού ΣΥλλόγου, εξέφρασε η ΕΙΝΑΠ.

Οπως τόνισε η Ενωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας και Πειραιά, θέσεις όπως «να επανεξεταστούν και να αναδιαμορφωθούν οι εργασιακές σχέσεις των γιατρών του ΕΣΥ και να εξεταστεί η απασχόληση ιδιωτών γιατρών στο ΕΣΥ» καθώς και «αλλαγή του χαρακτήρα των δημόσιων νοσοκομείων σε ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» αποτελούν κόκκινο πανί για το σύνολο των μαχόμενων νοσοκομειακών γιατρών και του νοσοκομειακού κινήματος.

«Η ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ», διεμήνυσε, «βρίσκει ριζικά αντίθετη τη συντριπτική πλειοψηφία των γιατρών του».

Αριστερή Ριζοσπαστική Συνεργασία Ιατρών

Οι νοσοκομειακοί γιατροί της παράταξης Αριστερή Ριζοσπαστική Συνεργασία καλούν την κυβέρνηση και την ηγεσία του κόμματος της ΝΔ να ξεκαθαρίσουν «αν τα παραπάνω αποτελούν μεθόδευση ώστε η τρέχουσα ηγετική ομάδα του ΠΙΣ να παίζει τον ρόλο ‘λαγού’ για επερχόμενες, ήδη προαποφασισμένες αντιδραστικές ρυθμίσεις ή αν είναι προσωπικές απόψεις και συμπεριφορές κάποιων από τη συγκεκριμένη ηγετική ομάδα».

Μέτωπο Νοσοκομειακών Γιατρών

Η παράταξη του ΠΙΣ  Μέτωπο Νοσοκομειακών Γιατρών ανέφερε ότι το προεδρείο του ΠΙΣ προσπαθεί να καταργήσει το ΕΣΥ «γυρνώντας στην κατάσταση πριν το 1983, όπου οι διευθυντές των κλινικών του ΕΣΥ θα τις χρησιμοποιούν σαν παραμάγαζα των ιδιωτικών τους ιατρείων, έχοντας ένα ιατρικό προλεταριάτο επιμελητών και ειδικευομένων που θα κάνουν τη ‘λάντζα’ γι’ αυτούς, και συγχρόνως κάποιοι ιδιώτες θα επωφελούνται από κενά του συστήματος για να θησαυρίσουν κι αυτοί σαν γύπες πάνω στο μελλοντικό κουφάρι του ΕΣΥ».

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.

Αρέσει σε %d bloggers: